Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zamawiania produktów poligraficznych na portalu internetowym dostępnym pod adresem https://www.neighboursart.pl zwanym dalej Portalem.
 2. Właścicielem i administratorem Portalu jest spółka Drukomat.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Pile przy ul. Wypoczynkowej 13, o numerze NIP: 7642657656, REGON: 301763972, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000388587, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wniesiony kapitał zakładowy 1 050 000 zł, zwana dalej Drukarnią.


II. Zasady korzystania z Portalu

 1. Klientem Portalu mogą być wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną.
 2. Drukarnia może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu, jak również ograniczyć dostęp do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: (a) podał w trakcie procesu zamawiania dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich, (b) dopuścił się za pośrednictwem Portalu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, (c) wykorzystując Portal dopuścił się innych zachowań sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient, który został pozbawiony prawa do korzystania z Portalu, nie może dokonać następczej rejestracji bez uprzedniej zgody Drukarni.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Portalu usługami, Drukarnia podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w sieci Internet.
 5. Klient Portalu nie może: (a) dostarczać i przekazywać treści niezgodnych z przepisami prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, (b) korzystać z Portalu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, (c) rozsyłać lub umieszczać w ramach Portalu niezamówionej informacji handlowej (spam), (d) korzystać z Portalu w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem, w szczególności powodujący uciążliwości dla innych Klientów oraz dla Drukarni.


III. Procedura zamawiania

 1. Składanie zamówień odbywa się bez rejestracji konta przez Klienta.
 2. Przedmiotem sprzedaży są plakaty i albumy, z których zysk przeznaczony zostanie na wsparcie organizacji wspierającej Ukrainę.
 3. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy dokonać wyboru produktów wraz z określeniem ich liczby na Portalu, wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi, danymi do wysyłki i do dostarczenia towaru, a także opłacenie zamówienia. Klient odpowiedzialny jest za przedstawienie poprawnych danych.
 4. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą, płatność za zlecenie zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym Drukarni.


IV. Dostawa

 1. Dostawa produktów ograniczona jest do obszaru Unii Europejskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa produktów odbywa się za pomocą firm kurierskich.
 3. Termin realizacji dostawy określony jest na etapie składania zamówienia.


V. Ceny i metody płatności

 1. Ceny produktów podane są w złotych polskich oraz w euro i zawierają: koszt obsługi zamówienia, koszt produktów, pakowania, kartonu i podatek VAT, o ile w opisie produktu nie zaznaczono inaczej, oraz koszty wysyłki na terenie Polski. Przesyłki zagraniczne będą dodatkowo płatne przez Klienta..
 2. Płatności można dokonać za pomocą zewnętrznych zintegrowanych systemów płatniczych, oferujących płatność za pomocą: kart debetowych, kredytowych, przelewem on-line. Zaznacza się, że płatności realizowane są za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych i Drukarnia nie odpowiada za ewentualne nieprawidłowości związane z procesem płatności.
 3. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z nieterminowego przesłania danych przez zintegrowane systemy płatnicze.
 4. Drukarnia wystawi Klientowi fakturę dokumentującą zakup, w wersji polskiej albo angielskiej, w zależności od wersji językowej Portalu używanego przez Klienta.
 5. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.


VI. Reklamacje

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest przesłanie e-mailem reklamacji na adres kontakt@neighboursart.pl
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać dokładny opis stwierdzonej niezgodności oraz zakres żądania reklamacyjnego.
 3. Ostateczny termin zgłoszenia reklamacji upływa w 14 dniu roboczym od momentu otrzymania przesyłki przez Klienta.
 4. Drukarnia zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 30 dni roboczych od momentu jej zgłoszenia.
 5. W celu zakończenia postępowania reklamacyjnego możliwa jest sytuacja, w której Klient zostanie poproszony o odesłanie części bądź całości nakładu zrealizowanego zamówienia. W przypadku gdy zgłoszenie reklamacyjne będzie wymagało dostarczenia dodatkowej dokumentacji lub wyjaśnień ze strony Klienta, Drukarnia jest zobowiązana skierować korespondencję e-mailową wskazując elementy wymagające uzupełnienia, a Klient jest zobowiązany przesłać je w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania e-maila. Po tym czasie postępowanie reklamacyjne zostaje zakończone a reklamacja uznana za oddaloną.
 6. Reklamacje przyjmowane są w dni robocze do godziny 16.00. Te, które wpłyną w danym dniu po tej godzinie, będą uznawane za złożone w kolejnym dniu roboczym.
 7. Reklamacje związane z jakością przesyłek kurierskich zostaną rozpatrzone na podstawie protokołu szkody sporządzonego wspólnie z kurierem przy odbiorze przesyłki. Brak protokołu szkody może spowodować brak możliwości rozpatrzenia reklamacji przez Drukarnię.
 8. Drukarnia ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne działania i zaniechania. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań osób trzecich, w szczególności za opóźnienia w przekazywaniu środków przez instytucje finansowe oraz przewoźników, przez których realizowana będzie dostawa produktów do Klienta.

VII. Zgłoszenie błędu w funkcjonowaniu Portalu

 1. Drukarnia podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Portalu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w możliwie krótkim terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Portalu Klient może zgłosić wysyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@neighboursart.pl
 3. Zgłaszając błąd systemu Klient powinien podać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości.


VIII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.


IX. Dodatkowe postanowienia obowiązujące wyłącznie przedsiębiorców i osób dokonujących zakupu w związku z czynnościami zawodowymi

 1. Maksymalny poziom odszkodowania lub świadczeń reklamacyjnych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy ograniczona zostaje do 100% wartości umownej Zlecenia.
 2. Drukarnia dopełni wszelkich starań, by zrealizować i wysłać Zlecenie w podanym terminie, jednak dopuszcza możliwość wydłużenia terminu jego realizacji z powodu wystąpienia nieoczekiwanej zwyżki produkcyjnej, maksymalnie o 2 dni robocze. Opóźnienia realizacji we wskazanym terminie nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczej Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy. Gdy zwłoka spowodowana zwyżką produkcyjną przekroczy 2 dni, Klient może otrzymać rekompensatę w wysokości 1% wartości umowy za każdy jej dzień. Łączna wartość rekompensaty ograniczona zostaje do 5% wartości umowy.
 3. Drukarnia dopuszcza możliwość nieterminowej realizacji Zlecenia wynikającą z przyczyn losowych i niezależnych od Drukarni, takich jak: braki w dostawach energii elektrycznej lub sygnału internetowego; opóźnienia występujące po stronie dostawców przesyłek czy awarie urządzeń używanych w toku procesu poligraficznego. Opóźnienia w realizacji zleceń wynikające ze wspomnianych powodów nie pociągają za sobą odpowiedzialności odszkodowawczych Drukarni względem Klienta, jak też nie uprawniają Klienta do odstąpienia od umowy.
 4. Ze względu na przyznanie uprawnień z tytułu gwarancji, wyłącza się odpowiedzialność Drukarni z tytułu rękojmi oraz niewykonania i nienależytego wykonania umowy.
 5. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Drukarnią a Klientem będzie sąd właściwy dla siedziby Drukarni.
 6. Z chwilą wydania przez Drukarnię towaru przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia. Drukarnia w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 7. W razie przesłania towaru za pośrednictwem przewoźnika, Klient obowiązany jest zbadać przesyłkę podczas odbioru i sporządzić wraz z przewoźnikiem protokół szkody zawierający adnotacje o uszkodzeniu lub niekompletności towaru. W razie niedokonania tych Drukarnia może odmówić uwzględnienia roszczeń z tytułu reklamacji.

X. Dodatkowe postanowienia obowiązujące wyłącznie konsumentów

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do Drukarni.
 2. Odstąpienie nie jest możliwe w przypadkach gdy produkty poligraficzne zostały wykonane wedle indywidualnych wytycznych Konsumenta.
 3. Do zachowania terminu do złożenia oświadczenia wystarczające jest jego wysłanie przed upływem terminu. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone pisemnie (na adres: Drukomat.pl Sp. z o. o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła) lub w formie korespondencji elektronicznej (na adres: kontakt@neighboursart.pl).
 4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty został jako załącznik do niniejszego Regulaminu oraz dodatkowo dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia dostarczenia produktu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 7. Drukarnia ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 8. Drukarnia dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Drukarnia nie zaproponowała, że sama odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić towar Drukarni lub przekazać go osobie upoważnionej przez Drukarnię. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem na adres: Drukomat.pl Sp. z o. o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.


POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Konsument, który zawarł umowę na wykonanie lub sprzedaż towarów przez spółkę Drukomat.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Pile, może w ciągu 14 dni od dostarczenia towaru odstąpić od umowy bez konieczności podawania przyczyny.

Aby odstąpić od umowy, wystarczy poinformować sprzedawcę – tj. spółkę Drukomat.pl Sp. z o. o. – poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres kontakt@neighboursart.pl, lub też wysyłając pismo na adres: Drukomat.pl Sp. z o. o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła.

W celu odstąpienia od umowy można skorzystać ze wzoru odstąpienia, który znajduje się poniżej.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Do: Drukomat.pl Sp. z o. o., ul. Wypoczynkowa 13, 64-920 Piła, e-mail: kontakt@neighboursart.pl

Niniejszym, oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży produktów poligraficznych zawartej za pośrednictwem portalu https://neighboursart.pl

Rodzaj towaru:

________________________

Liczba sztuk towaru:

________________________

Data odbioru towaru:

________________________

Imię i nazwisko konsumenta:

________________________

Adres konsumenta:

________________________

Data:

________________________

Podpis:

________________________

Sklep

Artyści

O projekcie

Kontakt

Ulubione